മലയാളം English

പുസ്തകങ്ങൾ

ജൈവകൃഷി, ആരോഗ്യം, പരിസ്ഥിതി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന കേരളാ ജൈവ കര്‍ഷക സമിതിയും മാതൃസംഘടനയായ ഒരേ ഭൂമി ഒരേ ജീവനും പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകങ്ങള്‍

2017 ₹80

രോഗം വിതറുന്ന രാസവളം

കേരളാ ജൈവ കര്‍ഷക സമിതി

2015 ₹20

നമുക്ക് നിര്‍മിക്കാം ജൈവവളക്കൂട്ടുകള്‍

കേരളാ ജൈവ കര്‍ഷക സമിതി

2015 ₹0

ഞാറ്റുവേലകൃഷി

കേരളാ ജൈവ കര്‍ഷക സമിതി

2015 ₹20

ഭക്ഷണവും ആരോഗ്യവും

കേരളാ ജൈവ കര്‍ഷക സമിതി

2015 ₹10

മണ്ണ് ജീവന്‍റെ ആധാരം

കേരളാ ജൈവ കര്‍ഷക സമിതി

2015 ₹10

വയല്‍ ഇല്ലാതായാല്‍

കേരളാ ജൈവ കര്‍ഷക സമിതി

2015 ₹60

ഹരിതവിപ്ലവം ദുര്‍ഭൂതങ്ങളുടെ വിഷക്കനി

ഒരേ ഭൂമി ഒരേ ജീവന്‍

2015 ₹30

ജൈവകൃഷി അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങള്‍

ഒരേ ഭൂമി ഒരേ ജീവന്‍

2015 ₹60

പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തനം വീട്ടിലും വിദ്യാലയത്തിലും

ഒരേ ഭൂമി ഒരേ ജീവന്‍

2015 ₹20

ക്യൂബയിലേക്കൊരു ക്യൂ

ഒരേ ഭൂമി ഒരേ ജീവന്‍

2018 ₹60

നാട്ടുചെടികള്‍ ആഹാരവും ഔഷധവും

ഒരേ ഭൂമി ഒരേ ജീവന്‍

2015 ₹10

ചെറുധാന്യങ്ങള്‍ പോഷക കലവറ

ഒരേ ഭൂമി ഒരേ ജീവന്‍

2017 ₹80

Disease Spawning Chemical Fertlizer

Organic Farming Association of India

2015 ₹150

A Source Book on India's Organic Seeds

Organic Farming Association of India